NASZA OTWARTOŚĆ

STATUT FUNDACJI

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „ Chimera kultur ”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Vasyla Herasymchuka , Hannę Yaminską, Olhę Sydorenko, Kristinę Kozlovą zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Katarzynę Kucińską-Tomczyk, zastępującą notariusz Ewę Knuplerz, w kancelarii notarialnej Knuplerz&Partnerzy notariusze – Grzegórzecka spółka partnerska w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej nr 105/1, w dniu 22.07.2023 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
 2. Fundacja ma prawo do używania swojej nazwy w tłumaczeniu na język angielski w brzmieniu Foundation „ Chimera of cultures ” oraz w tłumaczeniu na język ukraiński w brzmieniu Фонд « Химера культур ».

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3


Fundacja działa na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz.203), innych aktów prawnych oraz niniejszego Statutu.

§ 4


Siedzibą Fundacji jest Miasto Kraków .

§ 5

 1. Obszarem, na którym działa Fundacja, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dopuszczalne jest prowadzenie działalności także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6


Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, które podaje do publicznej wiadomości oraz przekazuje właściwym organom państwowym sprawującym kontrolę nad organizacją, a mianowicie Ministrowi właściwemu ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 7

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 2. Osoby szczególnie zasłużone dla fundacji mogą być wyróżnione honorowym tytułem „Przyjaciel Fundacji”.
 3. Tytuł „Przyjaciela Fundacji” nadaje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§8

 1. Fundacja może przyjmować członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych na zasadzie dobrowolności, zachowując samorządność.
 2. Fundacja może wchodzić w partnerstwo z innymi podmiotami oraz być członkiem koalicji oraz federacji.
 3. Fundacja może łączyć się z innymi podmiotami.

§9


Celami Fundacji są:

 1. Promowanie kultury ukraińskiej, polskiej w Unii Europejskiej i państwach trzecich.
 2. Przeciwdziałanie dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością ukraińską a społecznością polską, promowanie kultury ukraińskiej w Unii Europejskiej.
 4. Promowanie edukacji obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej.
 5. Kreowanie pozytywnego wizerunku obywateli państw trzecich w przyjmujących krajach Unii Europejskiej poprzez media, materiały informacyjne oraz akcje publiczne.
 6. Rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz imigrantów w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Promocja i upowszechnianie wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej.
 8. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 9. Promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego.
 10. Wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadomienie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów.
 11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 12. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 13. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 14. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 15. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 16. Udzielania pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
 17. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
 18. Promowanie kultury mniejszości narodowych poprzez działania edukacyjne, artystyczne oraz społeczne.

§ 10

Sposoby realizacji celów statutowych:

 1. Tworzenie i realizacja projektów grantowych związanych z celami Fundacji.
 2. Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym.
 3. Działalność artystyczna.
 4. Działalność informacyjna realizowana za pośrednictwem mediów, publikacje, spotkania informacyjne, debaty.
 5. Prowadzenie placówek kulturalnych, edukacyjnych i oświatowych.
 6. Udział w programach radiowych i telewizyjnych, wywiady w prasie, udział w konferencjach, debatach, seminariach itd. oraz poprzez media społecznościowe i inne media elektroniczne.
 7. Działalność wydawnicza. W szczególności, wydawanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia z zakresu polityki społecznej; rozwoju regionalnego; nauk społecznych, ułatwiających przekazywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki społecznej: opracowań metodologicznych, aktów prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w tym związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji.
 8. Działalność badawcza, naukowo-badawcza, edukacyjna i oświatowa; Opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy i ekspertyzy.
 9. Wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, programy edukacyjne i kulturalne; staże i praktyki zawodowe.
 10. Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych o charakterze integracyjnym z udziałem środowisk zainteresowanych współpracą na rzecz zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
 11. Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz placówek badawczych i edukacyjnych.
 12. Organizowanie warsztatów, konferencji i seminariów.
 13. Realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne.
 14. Przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych z celami Fundacji.
 15. Organizowanie obozów, kolonii, imprez sportowych, turystycznych i artystyczno edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 16. Prowadzenie kursów, organizowanie odczytów i innych form popularyzacji wiedzy.
 17. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
 18. Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 19. Prowadzenie akcji charytatywnych i pomocowych szczególnie w sytuacji klęsk żywiołowych i ubóstwa, udzielania wsparcia materialnego osobom znajdujących się w trudniej sytuacji. Poradnictwo, pośrednictwo pracy; konsultacje prawnicze.
 20. Prowadzenie zbiórek publicznych.
 21. Fundraising na rzecz działalności statutowej Fundacji.
 22. Współpraca z partnerami zagranicznymi.

§ 11


Powyższe działania zmierzające do realizacji celów statutowych prowadzone są odpłatnie i nieodpłatnie.

§ 12


Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej celami.

§ 13


W celu realizacji zadań statutowych oraz wymogów ustawy regulującej działalność organizacji pożytku publicznego Fundacja może zatrudniać pracowników.

§ 14


Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§15

Dochody fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków i zapisów;
 • dotacji lub subwencji;
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
 • dochodów z autorskich praw majątkowych.

§ 16

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich „osób bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich „osób bliskich” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

§ 17


Fundacja ma prawo do przekazywania darowizn oraz wspierania innych organizacji.

§ 18

 1. Władzami Fundacji są:
  a) Rada Fundacji,
  b) Zarząd Fundacji,
 2. Pierwszy skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy w formie Uchwały.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą łączyć pracę w Radzie Fundacji z pracą w Zarządzie. Mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy oraz pobierać zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach organów Fundacji, w tym kosztów podróży.
 4. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.
 5. Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji.
 6. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na kwartał.
 7. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. W razie równej liczby głosów w przypadku uchwał Rady Fundacji decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku uchwał Zarządu Fundacji decyduje głos Prezesa Zarządu. Rada Fundacji.

§19

 1. Rada Fundacji (zwana też dalej „Radą”) jest kolegialnym organem nadzoru, odrębnym od Zarządu Fundacji. Rada Fundacji liczy od dwóch do pięciu członków, powoływanych na czteroletnie kadencje, w sposób następujący:
  a) pierwszy skład Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, powołują Fundatorzy, w pełnym składzie w formie uchwały,
  b) pozostałych członków powołuje Rada Fundacji; również Rada Fundacji wybiera, spośród swoich członków, kolejnych Przewodniczących Rady Fundacji.
 2. W skład Rady mogą wchodzić Fundatorzy.
 3. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji może nastąpić na skutek zrzeczenia się funkcji, bądź w wyniku uchwały Rady Fundacji.
 4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

§20

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Wybór lub odwołanie członków Zarządu oraz dokonywanie zmian w składzie Rady.
 2. Bieżące kontrolowanie całokształtu działań podejmowanych przez Zarząd w zakresie działalności związanej z organizacyjnym i finansowym funkcjonowaniem Fundacji i w zakresie realizacji jej statutowych celów.
 3. Wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia nieprawidłowości.
 4. Składanie raz w roku organom nadzorczym raportu o działalności Fundacji.
 5. Wnoszenie własnych projektów uchwał pod głosowanie Zarządu.
 6. Konsultowanie projektu budżetu opracowywanego przez Zarząd.
 7. Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej Fundacji, a w szczególności kontroli ksiąg rachunkowych oraz realizacji dochodów i wydatków Fundacji.
 8. Zatwierdzanie bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji.
 9. Zatwierdzenie wniosku o przyznaniu stypendium oraz nagrody finansowej.

§21


Członkowie Rady Fundacji mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§22


Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji. Zarząd liczy od jednego do trzech osób.

§23

 1. W przypadku zarządu jednoosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, a w przypadku kilkuosobowego składu, Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu.
 2. Zarząd wybiera Prezesa Fundacji spośród swoich członków.
 3. Prezes kieruje pracami Zarządu, prezentuje stanowisko i opinie Fundacji na zewnątrz.
 4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 5. Ta sama osoba może być członkiem Zarządu przez nieograniczoną liczbę kadencji.
 6. Wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Fundacji. Pierwszy skład członków Zarządu oraz jej Prezesa powołują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały przy pełnym składzie.
 7. Wyboru członków Zarządu Rada Fundacji powinna dokonać najpóźniej na miesiąc przed upływem kadencji Zarządu.
 8. W trakcie trwania kadencji istnieje możliwość zmiany zarządu Fundacji.
 9. Wniosek o odwołanie członka Zarządu zgłasza członek Zarządu lub Rady Fundacji.
 10. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić wyłącznie na skutek decyzji Rady Fundacji.
 11. Decyzja o odwołaniu podejmowana jest zwykłą większością głosów przez Radę Fundacji.
 12. W przypadku śmierci, choroby lub trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków procedura odwołania członka Zarządu Fundacji lub członka Rady Fundacji przeprowadzana jest odpowiednio jak w ust. 9,10.
 13. Pierwsze posiedzenia Zarządu każdej nowej kadencji zwołuje Rada Fundacji najpóźniej do końca drugiego tygodnia od dnia wyborów.
 14. W skład Zarządu mogą wchodzić pracownicy Fundacji jak również fundatorzy.

§24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz działanie w jej imieniu.
 2. Projektowanie i zatwierdzanie budżetu.
 3. Kierowanie bieżącą działalnością i zarządzanie majątkiem Fundacji.
 4. Koordynacja realizacji zadań w zakresie działalności pożytku publicznego.
 5. Ubieganie się o środki finansowe i przyjmowanie spadków oraz darowizn na rzecz Fundacji.
 6. Przedkładanie Radzie Fundacji Rocznego Sprawozdania z działalności Fundacji.
 7. Przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji, i zapisów.
 8. Przyznawanie stypendiów i nagród.
 9. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do związków, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu.
 10. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z zatrudnianymi przez Fundację pracownikami, ustalanie wysokości wynagrodzeń oraz uchwalanie regulaminu pracy.
 11. Zdecydować o upoważnieniu wybranych pełnomocników do samodzielnego reprezentowania Fundacji w określonym zakresie spraw. Pełnomocnictwa udziela się zgodnie z zasadami reprezentacji Fundacji.
 12. W drodze uchwalonego przez siebie regulaminu określać swą strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zasady działania. Regulamin powinien być zatwierdzony przez Radę Fundacji.
 13. Uchwalanie programów i planów działania Fundacji.
 14. Uchwalanie rocznych i perspektywicznych planów finansowych.
 15. Uchwalanie regulaminów, w tym regulaminu pracy Zarządu.
 16. Stwierdzenie stanu uzasadniającego wszczęcie likwidacji Fundacji.

§25

 1. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwały.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 3. W głosowaniu nad uchwałami, o których mowa w pkt. 1, każdy członek Zarządu dysponuje jednym głosem.
 4. W przypadku, gdy w głosowaniu liczba głosów za jest równa liczbie głosów przeciw, o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa.

§26

 1. Oświadczenia woli Fundacji, w przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy składa Prezes Zarządu jednoosobowo; w przypadku Zarządu kilkuosobowego oświadczenia woli Fundacji składa: Prezes Zarządu jednoosobowo, albo pozostali członkowie Zarządu działając łącznie, albo jeden z pozostałych.
 2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) wymaga uchwały Rady Fundacji.

§ 27


Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 28

 1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. O łączeniu z inną fundacją decyduje Zarząd Fundacji drogą uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu i wymaga zatwierdzenia przez Radę.

§ 29


W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 30

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 31


Decyzję o likwidacji podejmują fundatorzy Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 32


Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

§ 33


Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie pierwszego dnia po zarejestrowaniu Fundacji przez organ rejestrujący.

Skip to content